سازمان زیباسازی شهرداری تهران

20,000 متر مربع

تهران

1396 - 1399

توضیحات پروژه

نمونه کارهای مشابه