مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

1450 متر مربع

تهران

1400/06

توضیحات پروژه

نمونه کارهای مشابه