سازمان زیباسازی شهرداری تهران

9600 متر مربع

تهران

1391 - 1393

توضیحات پروژه

نمونه کارهای مشابه