سازمان زیباسازی شهرداری تهران

18,000 متر مربع

تهران

1393 - 1394

توضیحات پروژه

نمونه کارهای مشابه